เกษตรกรมีเฮ ธ.ก.ส.แจ้งข่าวดี ให้ 300,000 บ.เกษตรกร ลงทุนในอาชีพเกษตร หรือมีการวางแผนอยากทำธุรกิจเชิงเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมด้วยกัน “สินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน ธกส.” เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมให้เงินสูงสุด 300,000 บาท บุคคลค้ำประกัน 2 คนขึ้นไป รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปเช็กกันเลยโครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน ขอได้ทั้งเกษตรกร และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างหรือขยายนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เพื่อส่งเสริมแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร หรือต่อยอดธุรกิจที่ดําเนินการอยู่เดิม โดยนําเอาทักษะความรู้ความสามารถ ผสานเข้ากับเทคโนโลยีในลักษณะ Smart Farmer สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน ดียังไง

 • ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • เป็นเกษตรกร หรือ บุคคลทั่วไป
 • มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจของตนเองเป็นเวลาพอสมควร
 • ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือ เพื่อเป็นค่าลงทุน หรือกู้ทั้งสองวัตถุประสงค์พร้อมกัน
 • เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ บริการ

เงื่อนไขสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน ธกส.

 • มีเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ เช่น ระบบน้ำหยด ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบปลูก
 • ผักไฮโดรโพนิกส์ ใช้ Application วางแผนการผลิต ระบบรับ Order ลูกค้า และอื่น ๆ เป็นต้น

หลักประกันเงินกู้

 • จำนองที่ดิน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
 • บุคคล 2 คนค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • บุคคล 5 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
 • ใช้ บสย. ค้ำประกันได้

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระตามที่มาของรายได้ (งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง) ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • กู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ส่งชำระตามที่มาของรายได้ (งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง) ระยะเวลาส่งชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
 • กู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 คิดอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิด MRR (ปัจจุบัน MRR=6.5)

หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามโทร Call Center 02-5550555