ออมสินแจ้งข่าวดี ให้ถึง 300,000 บ.สำหรับผู้ที่มีความต้องการขอสินเชื่อเพื่อลงทุนในการสร้างอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่อง ล่าสุดทางธนาคารออมสิน ได้ออกมาแจ้งถึงว่า ธนาคารออมสินมีโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เปิดโอกาสให้ทุกอาชีพกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ สามารถดำเนินการขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับรายละเอียด โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ มีดังนี้


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
– ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท
– ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
– ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

หลักประกันการกู้เงิน

– กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
– กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย – ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

– อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
– สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

หากต้องการยื่นกู้สามารถดำเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน https://www.gsb.or.th กรณีลงทะเบียนด้วยตัวเองไม่สำเร็จ โปรดติดต่อธนาคารออมสินสาขาใกล้สถานประกอบการของท่าน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> ธนาคารออมสินข่าวอื่นๆ